Bikal Maharjan

Bikal Maharjan

Managing Director

Surendra Maharjan

Surendra Maharjan

Founder/Admin

Aashish Shrestha

Aashish Shrestha

Sr. SEO Expert

Ajip Maharjan

Ajip Maharjan

Front End Designer/Developer

Shyam K. Bhandari

Shyam K. Bhandari

Front-end/Back-end Developer

Archana Maharjan

Archana Maharjan

Jr. SEO Specialist

Rabindra Ghemosu

Rabindra Ghemosu

Jr. SEO Specilist

Sanjil Shakya

Sanjil Shakya

Jr. SEO Specilist

Prajwal Shakya

Prajwal Shakya

Content Writer

Samikshya Shakya

Samikshya Shakya

Content Writer

Roch Bajracharya

Roch Bajracharya

Content Writer

Sushmita Shrestha

Sushmita Shrestha

Content Writer